ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2-VÒNG CẤP HUYỆN

0
215

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống
Hiệu của số gồm 1 chục 7 đơn vị và 8 là …………
Câu 2: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Trong đợt phát động quyên góp truyện của lớp 2A. Tổ 2 quyên góp được 15 quyển. Tổ 1 quyên góp được ít hơn tổ 2 là 6 quyển. Hỏi tổ 1 quyên góp được bao nhiêu quyển?
8 quyển 11 quyển 9 quyển 10 quyển
Câu 3: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Trong các hình dưới đây, hình nào là đường thẳng?

Hình 1 và hình 3
Hình 1 và hình 2
Hình 2 và hình 3
Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng
100 – 4 = ?
Số thích hợp cần điền vào dấu hỏi chấm là
96 92 94 93
Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Tính: 13 – 8 + 6 = ?
10 12 11 13
Câu 6: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Số nào sau đây có chữ số hàng đơn vị là 6 ?
63 65 74 56
Câu 7: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống
Cho bài toán: “Thắng mới mua hai quyển truyện. Quyển thứ nhất có 88 trang. Quyển thứ hai có ít hơn quyển thứ nhất 8 trang. Hỏi quyển thứ hai có bao nhiêu trang” ?
Bạn Giang đã tóm tắt bài toán như sau:
Quyển thứ nhất có: ……….. trang
88 8 96
Quyển thứ hai có ………….quyển thứ nhất: 8 trang
Ít hơn nhiều hơn
Quyển thứ hai có: ……..trang?
Em hãy giúp bạn Giang hoàn thành tóm tắt này ?
Câu 8: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đường thẳng?

2 đường thẳng
1 đường thẳng
3 đường thẳng
4 đường thẳng
Câu 9: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống
100 – 60 = ……………
Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống
Tổng của 19 – 9 và 5 là : ………………
Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống
Số có hai chữ số mà có chữ số hàng chục là 5 và chữ số hàng đơn vị là 3 được
viết là :………………
Câu 12: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Cho bài toán: “Ngân và Nga cùng gấp thuyền giấy. Ngân gấp được 14 cái thuyền và Nga gấp được ít hơn Ngân 7 cái thuyền. Hỏi Nga gấp được bao nhiêu cái thuyền?”
Bạn Nam nói rằng: “Nga gấp được 8 cái thuyền”. Theo em, Nam nói đúng hai sai?
Đúng Sai
Câu 13: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Hiện nay chị Hoa 14 tuổi. Hoa ít hơn chị 7 tuổi . Hỏi số tuổi của Hoa hiện nay là bao nhiêu?
8 tuổi 9 tuổi 7 tuổi 6 tuổi
Câu 14: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống
Phép tính 100 – 26 có kết quả là …………………..
Câu 15: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống
12 cm – 6 cm + 8 cm = …………..cm
Câu 16: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống
Số 86 có chữ số hàng chục là ……………, chữ số hàng đơn vị là ………….
Câu 17: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Một giỏ hoa quả có 34 quả táo đỏ và một số quả táo xanh. Biết số táo xanh ít hơn số táo đỏ là 8 quả. Hỏi trong giỏ có bao nhiêu quả táo xanh?
16 quả 42 quả 26 quả 18 quả
Câu 18: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Đường gấp khúc ABCD trong hình trên gồm mấy đoạn thẳng?
3 đoạn thẳng
4 đoạn thẳng
1 đoạn thẳng
2 đoạn thẳng
Câu 19: Chọn đáp án thích hợp điền vào phép tính để được kết quả đúng
100 cm – 36 cm = ………….. cm?
24 64 74 34
Câu 20: Điền số thích hợp vào ô trống
Kết quả của phép tính 18 – 9 + 7 là ……………
Câu 21: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Số 65 đọc là:
Sau mươi lăm
Sáu lăm
Sáu năm
Sáu mươi năm
Câu 22: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống
Minh có 17 quyển vở, Nam có ít hơn Minh 5 quyển vở. Hỏi Nam có bao nhiêu quyển vở?
Trả lời: Nam có ………………….quyển vở
Câu 23: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Ba bạn Hồng, Tiến, Trang mỗi bạn vẽ một hình vào giấy vẽ như hình dưới đây.

Hỏi trong ba bạn, bạn nào đã vẽ đường cong?
Bạn Tiến Bạn Hồng Bạn Trang
Câu 24: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống
100 – 46 = …………………
54 64 55 65
Câu 25: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Kết quả của phép tính 12 – 5 + 6 là bao nhiêu ?
9 11 13 14
Câu 26: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Số liền sau của số 78 có chữ số hàng chục là
9 70 7
Câu 27: Điền số thích hợp vào chỗ trống
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Trên sân có
Gà: 28 con
Vịt ít hơn gà: 6 con
Vịt….con?
Trả lời: số con vịt trên sân là …………..con
Câu 28: cho các hình vẽ sau:

Bạn hãy kéo các đáp án thích hợp vào ô trống

Câu 29: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Lấy 100 trừ đi 45 thì được kết quả là?
45 65 55
Câu 30: Điền số thích hợp vào chỗ trống
Lấy 13 trừ đi 5 rồi cộng với 8 ta được kết quả là bằng ………………
Câu 31: Điền số thích hợp vào chỗ trống
Sỗ chẵn lớn nhất có hai chữ số là …………
Câu 32: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Đoạn đường A có số biển báo là số liền trước của 15, đoạn đường B có ít hơn đoạn thẳng A 6 biển báo. Hỏi đoạn đường B có bao nhiêu biển báo?
10 biển báo
7 biển báo
8 biển báo
9 biển báo
Câu 33: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống
Cho các hình vẽ sau:

Hình trên có số đường cong …………..….tổng số đường thẳng và đường gấp khúc
Bằng ít hơn nhiều hơn
Câu 34: Điền số thích hợp vào chỗ trống
Lấy 100 trừ đi số liền trước của 7 được kết quả là ……………….
Câu 35: Điền số thích hợp vào chỗ trống
Kết quả của phép tính 73 + 14 – 28 là …………
Câu 36: Điền số thích hợp vào chỗ trống
Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là ………………
Câu 37: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Tòa A có số tầng là số liền sau của 15, toàn B có ít hơn toàn A 8 tầng. Hỏi tòa B có bao nhiêu tầng ?
8 tầng 9 tầng 6 tầng 7 tầng
Câu 38: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống
Cho hình vẽ:

Hiệu số đường cong và đường thẳng có trong hình vẽ trên là ………………….đường
Câu 39: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống
Tổng số tuổi của bố, mẹ và con là 100 tuổi. Biết tổng số tuổi của bố và mẹ là số liền sau của 84.
Số tuổi của con là …………………tuổi
Câu 40: Bạn hãy chọn đáp án đúng
73 + 39 +18 = ?
Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là
62 34 52 16
Câu 41: Cho các số sau: 72,25,64,80
Hỏi sau khi cộng chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị, số nào sẽ cho ra kết quả là 10?
Trả lời: số đó là …………………..

Câu 42: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Nam có số ngôi sao như trong hình dưới đây, Bình ít hơn Nam 6 ngôi sao. Hỏi số ngôi sao của Bình có nhiều hơn 10 ngôi sao không?

Không có
Câu 43: Bạn hãy kéo đáp án thích hợp vào chỗ trống
Cho hình vẽ sau:

Bạn hãy kéo các đáp án thích hợp vào ô trống

Câu 44: Điền số thích hợp vào ô trống
Cả buổi sáng và buổi chiều cô Bình bán được 100 que kem. Biết buổi sáng cô bán được 67 que kem.
Buổi chiều cô bán được ……………………….que kem
Buổi chiều cô bán được ít hơn buổi sáng …………………….que kem
Câu 45: Bạn hãy chọn đáp án đúng
65 – 20 + 45 = ?
Kết quả của phép tính trên là
90 100 95 0 85
Câu 46: Điền số thích hợp vào ô trống
Có bao nhiêu số có hai chữ số biết chữ số hàng chục là 3?
Trả lời: Có ……………số
Câu 47: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Mảnh vải màu xanh dài 75 cm. Mảnh vài màu đỏ ngắn hơn mảnh vải màu xanh 23 cm. Hỏi mảnh vải màu đỏ dài bao nhiêu xăng- ti –mét?
25 cm 98 cm 88 cm 52 cm
Câu 48: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Cho các hình vẽ sau:

Nhận xét nào dưới đây đúng ?
Hình trên có số đường cong ít hơn số đường gấp khúc
Hình trên có số đường cong nhiều hơn số đường gấp khúc
Hình trên có số đường cong bằng số đường gấp khúc
Câu 49: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống
12 + 88 – 60 = ………
30 40 50 60
Câu 50: Điền số thích hợp vào ô trống
Kết quả của phép tính 25 + 16 – 33 là …………….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here