Nghiên cứu khả năng hướng đích đặc hiệu của phức hợp kháng thể đơn dòng gắn đồng vị 99mTc-CEACAME6 hướng đến chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến

0
166
Đề tài khoa học kỹ thuật hành vi

Bạn đọc có thể xem video, báo cáo tóm tắt và poster tham khảo các dự án KHKT tham gia cấp tỉnh của các đơn vị năm học 2022-2023.

1. VIDEO
2. BÁO CÁO TÓM TẮT
3. POSTER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here