Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn từ cao chiết lá Dã quỳ.

0
112
Đề tài khoa học kỹ thuật hành vi

Bạn đọc có thể xem video, báo cáo tóm tắt và poster tham khảo các dự án KHKT tham gia cấp tỉnh của các đơn vị năm học 2022-2023.

Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn từ cao chiết lá Dã quỳ

1. VIDEO
2. BÁO CÁO TÓM TẮT
3. POSTER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here