Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD 2024 - Tất cả mã đề

Thứ sáu - 28/06/2024 05:44
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 - MÔN GDCD
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD 2024 - Tất cả mã đề
Môn GDCD - Mã đề: 301 - luyenthi24h.net
81.A 82.D 83.B 84.C 85.B 86.B 87. C 88. A 89.A 90. D
91.B 92.A 93.C 94.A 95.A 96.D 97.D 98.B 99.B 100.D
101.B 102.A 103.B 104.A 105.B 106. D 107.C 108.C 109.D 110.C
111.D 112.C 113.D 114.A 115.D 116.A 117.A 118.D 119.C 120.C
 Môn GDCD - Mã đề: 302 - luyenthi24h.net 
81.A 82.C 83.A 84.A 85.A 86.B 87.B 88.B 89.A 90.C
91.A 92.A 93.C 94.A 95.D 96.D 97.D 98.C 99.B 100.C
101.D 102.D 103.B 104.A 105.C 106.B 107.D 108.C 109.D 110.D
111.B 112.D 113.D 114.C 115.B 116.D 117.B 118.B 119.C 120.B
 Môn GDCD - Mã đề: 303 - luyenthi24h.net
81.B 82.D 83.D 84.A 85.A 86.C 87.A 88.C 89.A 90.B
91.A 92.C 93.C 94.C 95.B 96.D 97.C 98.B 99.A 100.D
101.D 102.B 103.B 104.C 105.B 106.C 107.D 108.D 109.B 110.B
111.D 112.C 113.D 114.A 115.D 116.D 117.C 118.A 119.A 120.C
Môn GDCD - Mã đề: 304 - luyenthi24h.net
81.A 82.D 83.A 84.A 85.A 86.D 87.B 88.D 89.D 90. D
91.C 92.C 93.B 94.D 95.B 96.B 97.D 98.C 99.D 100.C
101.C 102.B 103.C 104.C 105.B 106. D 107.B 108.C 109.D 110.C
111.B 112.C 113.B 114.C 115.C 116.B 117.C 118.B 119.D 120.D
 Môn GDCD - Mã đề: 305 - luyenthi24h.net
81.D 82.B 83.A 84.A 85.D 86.B 87.C 88.B 89.C 90.A
91.D 92.C 93.C 94.B 95.D 96.D 97.C 98.D 99.A 100.D
101.A 102.C 103.A 104.D 105.D 106.B 107.C 108.D 109.B 110.A
111.C 112.A 113.D 114.A 115.B 116.C 117.B 118.C 119.B 120.A
 Môn GDCD - Mã đề: 306 - luyenthi24h.net
81.D 82.D 83.D 84.B 85.B 86.C 87.A 88.C 89.A 90.C
91.C 92.C 93.A 94.C 95.C 96.D 97.D 98.C 99.A 100.C
101.C 102.D 103.B 104.C 105.A 106.B 107.B 108.A 109.B 110.A
111.D 112.B 113.A 114.C 115.A 116.B 117.D 118.D 119.A 120.B
 Môn GDCD - Mã đề: 307 - luyenthi24h.net
81.A 82.A 83.D 84.D 85.B 86.D 87.D 88.B 89.D 90.D
91.B 92.C 93.D 94.B 95.C 96.C 97.B 98.C 99.B 100.A
101.B 102.C 103.A 104.A 105.C 106.D 107.A 108.B 109.D 110.B
111. D 112.C 113.C 114.B 115.C 116.D 117.A 118.C 119.A 120.A
 Môn GDCD - Mã đề: 308 - luyenthi24h.net
81.B 82.A 83.C 84.A 85.A 86.B 87.C 88.B 89.B 90.B
91.C 92.C 93.B 94.A 95.C 96.A 97.B 98.A 99.D 100.A
101.A 102.A 103.C 104.B 105.C 106.D 107.B 108.D 109.D 110.A
111.D 112.A 113.B 114.D 115.D 116.D 117.A 118.D 119.D 120.B
 Môn GDCD - Mã đề: 309 - luyenthi24h.net
81.D 82.A 83.B 84.D 85.B 86.B 87.A 88.B 89.A 90.D
91.A 92.C 93.C 94.C 95.D 96.C 97.D 98.A 99.C 100.A
101.D 102.C 103.D 104.A 105.A 106.D 107.C 108.A 109.C 110.D
111.D 112.A 113.C 114.C 115.A 116.D 117.C 118.C 119.A 120.A
 Môn GDCD - Mã đề: 310 - luyenthi24h.net
81.A 82.B 83.D 84.A 85.A 86.B 87.A 88.A 89.B 90.B
91.C 92.D 93.C 94.D 95.B 96.D 97.A 98.A 99.A 100.C
101.C 102.B 103.C 104.C 105.C 106.B 107.B 108.A 109.B 110.C
111.B 112.B 113.B 114.C 115.A 116.A 117.C 118.C 119.A 120.C
 Môn GDCD - Mã đề: 311 - luyenthi24h.net
81.A 82.C 83.D 84.B 85.A 86.A 87.A 88.D 89.C 90.D
91.A 92.D 93.B 94.C 95.D 96.C 97.C 98.D 99.B 100.A
101.B 102.A 103.D 104.D 105.C 106.B 107.A 108.B 109.B 110.C
111.B 112.C 113.B 114.B 115.C 116.C 117D. 118.C 119.B 120.D
 Môn GDCD - Mã đề: 312 - luyenthi24h.net
81.D 82.D 83.C 84.A 85.C 86.C 87.A 88.B 89.C 90.C
91.D 92.C 93.C 94.A 95.D 96.C 97.A 98.D 99.D 100.A
101.B 102.D 103.A 104.C 105.D 106.A 107.A 108.B 109.C 110.B
111.D 112.D 113.A 114.C 115.A 116.A 117.C 118.D 119.D 120.A
 Môn GDCD - Mã đề: 313 - luyenthi24h.net
81.B 82.B 83.D 84.C 85.D 86.C 87.D 88.C 89.C 90.A
91.D 92.D 93.D 94.A 95.B 96.B 97.A 98.D 99.B 100.D
101.A 102.D 103.A 104.D 105.B 106.A 107.A 108.D 109.B 110.A
111. A 112.B 113.A 114.B 115.D 116.B 117.D 118.A 119.A 120.D
 Môn GDCD - Mã đề: 314 - luyenthi24h.net
81.D 82.B 83.C 84.C 85.B 86.A 87.D 88.C 89.A 90.B
91.D 92.A 93.A 94.D 95.C 96.B 97.A 98.C 99.A 100.D
101.B 102.C 103.B 104.D 105.B 106.B 107.B 108.C 109.D 110.C
111.D 112.C 113.C 114.A 115.D 116.A 117.D 118.D 119.D 120.B
 Môn GDCD - Mã đề: 315 - luyenthi24h.net
81.D 82.D 83.B 84.B 85.C 86.C 87.D 88.A 89.B 90.A
91.C 92.C 93.C 94.D 95.B 96.C 97.C 98.A 99.C 100.C
101.B 102.A 103.B 104.A 105.C 106.A 107.D 108.A 109.D 110.D
111.D 112.B 113.C 114.D 115.B 116.D 117.B 118.B 119.D 120.C
 Môn GDCD - Mã đề: 316 - luyenthi24h.net
81.B 82.A 83.C 84.B 85.C 86.A 87.C 88.A 89.B 90.A
91.B 92.C 93.B 94.A 95.A 96.B 97.C 98.C 99.A 100.D
101.C 102.D 103.A 104.C 105.D 106.A 107.D 108.D 109.B 110.D
111.B 112.D 113.D 114.B 115.B 116.A 117.D 118.B 119.D 120.D
 Môn GDCD - Mã đề: 317 - luyenthi24h.net
81.C 82.A 83.D 84.B 85.D 86.A 87.C 88.B 89.C 90.A
91.D 92.C 93.B 94.B 95.A 96.B 97.D 98.A 99.B 100.A
101.A 102.D 103.D 104.B 105.D 106.A 107.D 108.B 109.B 110.A
111.B 112.D 113.D 114.A 115.A 116.A 117.D 118.B 119.D 120.B
 Môn GDCD - Mã đề: 318 - luyenthi24h.net
81.A 82.C 83.B 84.A 85.B 86.A 87.D 88.D 89.A 90.C
91.D 92.B 93.C 94.C 95.B 96.C 97.B 98.C 99.C 100.B
101.C 102.D 103.D 104.B 105.B 106.D 107.D 108.D 109.C 110.B
111.B 112.D 113.D 114.D 115.C 116.D 117.B 118.D 119.C 120.B
 Môn GDCD - Mã đề: 319 - luyenthi24h.net
81.D 82.B 83.A 84.C 85.B 86.B 87.B 88.D 89.B 90.C
91.C 92.D 93.A 94.C 95.A 96.C 97.D 98.A 99.D 100.D
101.B 102.D 103.C 104.B 105.A 106.D 107.C 108.B 109.D 110.D
111.A 112.B 113.A 114.C 115.C 116.B 117.A 118.D 119.B 120.C
 Môn GDCD - Mã đề: 320 - luyenthi24h.net
81.C 82.B 83.B 84.C 85.B 86.D 87.B 88.C 89.B 90.B
91.C 92.A 93.B 94.C 95.D 96.D 97.B 98.A 99.A 100.B
101.A 102.B 103.A 104.C 105.D 106.A 107.A 108.C 109.C 110.D
111.C 112.D 113.A 114.B 115.B 116.A 117.D 118.A 119.C 120.C
 Môn GDCD - Mã đề: 321 - luyenthi24h.net
81.D 82.D 83.C 84.A 85.C 86.C 87.B 88.A 89.D 90.A
91.A 92.D 93.C 94.B 95.B 96.B 97.C 98.B 99.B 100.C
101.B 102.B 103.B 104.C 105.A 106.A 107.C 108.A 109.B 110.C
111.A 112.C 113.A 114.A 115.B 116.C 117.B 118.D 119.C 120.A
 Môn GDCD - Mã đề: 322 - luyenthi24h.net
81.D 82.D 83.B 84.B 85.A 86.D 87.A 88.A 89.A 90.B
91.D 92.C 93.D 94.B 95.B 96.C 97.A 98.C 99.B 100.B
101.C 102.B 103.D 104.A 105.A 106.A 107.C 108.A 109.C 110.D
111. C 112.C 113.B 114.A 115.C 116.C 117.D 118.D 119.B 120.C
 Môn GDCD - Mã đề: 323 - luyenthi24h.net
81.B 82.B 83.D 84.A 85.A 86.A 87.C 88.B 89.B 90.C
91.B 92.D 93.D 94.C 95.C 96.D 97.D 98.C 99.D 100.D
101.D 102.C 103.B 104.B 105.C 106.C 107.B 108.A 109.B 110.A
111. A 112.B 113.A 114.A 115.C 116.B 117.C 118.A 119.B 120.C
 Môn GDCD - Mã đề: 324 - luyenthi24h.net
81.D 82.C 83.C 84.D 85.D 86.A 87.C 88.C 89.B 90.C
91.A 92.C 93.D 94.A 95.C 96.B 97.D 98.D 99.B 100.D
101.D 102.A 103.C 104.A 105.B 106.B 107.A 108.B 109.A 110.A
111.A 112.A 113.A 114.C 115.C 116.A 117.B 118.B 119.C 120.B
    

 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi