Đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2024 - Tất cả mã đề

Thứ sáu - 28/06/2024 05:41
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 - MÔN TIẾNG ANH
Đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2024 - Tất cả mã đề
Môn Tiếng Anh - Mã đề: 401
1.B 2.C 3.B 4.D 5.B 6.A 7.B 8.C 9.B 10.A
11.D 12.B 13.B 14.A 15.C 16.D 17.B 18.A 19.B 20.D
21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.C 27.C 28.C 29.A 30.B
31.C 32.A 33.A 34.A 35.C 36.C 37.A 38.C 39.A 40.A
41.C 42.A 43.A 44.C 45.C 46.B 47.D 48.C 49.C 50.A
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 402
1.D 2.A 3.B 4.D 5.B 6.C 7.B 8.C 9.B 10.A
11.D 12.C 13.C 14.D 15.D 16.B 17.B 18.A 19.D 20.A
21.D 22.D 23.B 24.B 25.C 26.C 27.D 28.C 29.C 30.A
31.C 32.B 33.D 34.D 35.A 36.A 37.C 38.A 39.C 40.D
41.A 42.D 43.A 44.C 45.A 46.D 47.A 48.A 49.C 50.A
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 403
1.B 2.D 3.B 4.D 5.C 6.A 7.B 8.A 9.D 10.A
11.C 12.A 13.A 14.D 15.B 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 404
1.B 2.A 3.C 4.B 5.D 6.C 7.D 8.B 9.D 10.D
11.C 12.C 13.A 14.D 15.B 16.C 17.C 18.B 19.A 20.B
21.B 22.B 23.C 24.C 25.A 26.D 27.B 28.C 29.A 30.A
31.C 32.B 33.B 34.C 35.D 36.B 37.A 38.D 39.A 40.C
41.A 42.D 43.D 44.A 45.C 46.B 47.D 48.A 49.A 50.D
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 405
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26.A 27.B 28.C 29.D 30.C
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43.D 44.A 45.A 46.B 47.D 48.C 49.D 50.A
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 406
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26.B 27.B 28.C 29.C 30.D
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43.A 44.C 45.A 46.B 47.B 48.C 49.D 50.B
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 407
1. 2. 3.B 4.B 5.C 6.B 7.A 8.D 9.C 10.D
11.D 12.A 13.B 14.C 15.C 16.B 17.B 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26.D 27.B 28.C 29.C 30.A
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43.A 44.B 45.A 46.D 47.B 48.C 49.A 50.B
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 408
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 409
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 410
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 411
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.B 10.C
11.B 12.D 13.D 14.D 15.A 16.A 17.A 18.B 19.A 20.D
21.A 22.D 23.D 24.B 25.D 26.A 27.A 28.D 29.B 30.D
31. 32. 33. 34. 35. 36.D 37.B 38.D 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 412
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 413
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 414
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 415
1.D 2.B 3.A 4.B 5.D 6.A 7.D 8.D 9.C 10.D
11.D 12.A 13.C 14.D 15.A 16.B 17.D 18.B 19.A 20.C
21.A 22.C 23.D 24.B 25.D 26.C 27.B 28.C 29.D 30.A
31.C 32.D 33.B 34.B 35.D 36.B 37.D 38.C 39.B 40.C
41.B 42.A 43.C 44.C 45.C 46.A 47.C 48.B 49.A 50.A
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 416
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 417
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
  Môn Tiếng Anh - Mã đề: 418
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.A 12.A 13.A 14.B 15.B 16.A 17.A 18.D 19.D 20.B
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 419
1.D 2.C 3.A 4.C 5.C 6.B 7.A 8.B 9.D 10.C
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26.B 27.A 28.B 29.D 30.C
31.A 32.B 33.A 34.C 35.B 36.B 37.C 38.D 39.A 40.A
41.C 42.D 43.B 44.A 45.B 46.A 47.D 48.B 49.D 50.C
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 420
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.D 12.A 13.A 14.A 15.D 16.B 17.D 18.A 19.D 20.B
21.B 22.B 23.A 24.B 25.D 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 421
1.C 2.A 3.B 4.C 5.D 6.C 7.C 8.A 9.B 10.C
11.C 12.A 13.A 14.A 15.C 16.B 17.A 18.C 19.C 20.D
21.D 22.B 23.A 24.C 25.D 26. 27. 28. 29. 30.
31.B 32.B 33.D 34.D 35.C 36.B 37.C 38.B 39.D 40.B
41.B 42.C 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 422
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16.C 17.C 18.D 19.B 20.D
21.C 22.B 23.D 24.B 25.D 26.D 27.B 28.B 29.B 30.D
31.B 32.D 33.D 34.B 35.C 36.B 37.C 38.C 39.B 40.C
41.C 42.D 43.D 44.C 45.C 46.C 47.D 48.B 49.C 50.C
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 423
1.B 2.A 3.D 4.C 5.C 6.D 7.B 8.D 9.C 10.B
11.D 12.D 13.A 14.A 15.D 16. 17. 18. 19. 20.A
21.C 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 Môn Tiếng Anh - Mã đề: 424
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.D 8.B 9.D 10.D
11.A 12.D 13.A 14.A 15.A 16.C 17.A 18.B 19.A 20.B
21.B 22. 23. 24. 25. 26.A 27.A 28.B 29.C 30.A
31.C 32.D 33.B 34.A 35.B 36.C 37.C 38.A 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
 

Mã đề 401

1.B

2.C

3.B

4.D

5.B

6.A

7.B

8.C

9.B

10.A

11.D

12.B

13.B

14.A

15.C

16.D

17.B

18.A

19.B

20.D

21.A

22.B

23.B

24.C

25.B

26.C

27.C

28.C

29.A

30.B

31.C

32.A

33.A

34.A

35.C

36.C

37.A

38.C

39.A

40.A

41.C

42.A

43.A

44.C

45.C

46.B

47.D

48.C

49.C

50.A

Mã đề 420

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.D

12.A

13.A

14.A

15.D

16.B

17.D

18.A

19.D

20.B

21.B

22.B

23.A

24.B

25.D

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Mã đề 422

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.C

17.C

18.D

19.B

20.D

21.C

22.B

23.D

24.B

25.D

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.D

33.D

34.B

35.C

36.B

37.C

38.C

39.B

40.C

41.C

42.D

43.D

44.C

45.C

46.C

47.D

48.B

49.C

50.C

Mã đề 402

1.D

2.A

3.B

4.D

5.B

6.C

7.B

8.C

9.B

10.A

11.D

12.C

13.C

14.D

15.D

16.B

17.B

18.A

19.D

20.A

21.D

22.D

23.B

24.B

25.C

26.C

27.D

28.C

29.C

30.A

31.C

32.B

33.D

34.D

35.A

36.A

37.C

38.A

39.C

40.D

41.A

42.D

43.A

44.C

45.A

46.D

47.A

48.A

49.C

50.A

Mã đề 404

1.B

2.A

3.C

4.B

5.D

6.C

7.D

8.B

9.D

10.D

11.C

12.C

13.A

14.D

15.B

16.C

17.C

18.B

19.A

20.B

21.B

22.B

23.C

24.C

25.A

26.D

27.B

28.C

29.A

30.A

31.C

32.B

33.B

34.C

35.D

36.B

37.A

38.D

39.A

40.C

41.A

42.D

43.D

44.A

45.C

46.B

47.D

48.A

49.A

50.D

Mã đề 415

1.D

2.B

3.A

4.B

5.D

6.A

7.D

8.D

9.C

10.D

11.D

12.A

13.C

14.D

15.A

16.B

17.D

18.B

19.A

20.C

21.A

22.C

23.D

24.B

25.D

26.C

27.B

28.C

29.D

30.A

31.C

32.D

33.B

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.B

40.C

41.B

42.A

43.C

44.C

45.C

46.A

47.C

48.B

49.A

50.A

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi