Giải pháp nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi của học sinh THPT trên địa bàn thành phố Đà Lạt đối với cộng đồng LGBTQ+

0
119
Đề tài khoa học kỹ thuật

Bạn đọc có thể xem video, báo cáo tóm tắt và poster tham khảo các dự án KHKT tham gia cấp tỉnh của các đơn vị năm học 2022-2023.

1. VIDEO
2. BÁO CÁO TÓM TẮT
3. POSTER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here