Giải pháp bảo tồn và phát huy nét đẹp của “Nhoong” trong văn hóa đồng bào Cil xã X, Huyện Y, Tỉnh Z

0
106
x

Bạn đọc có thể xem video, báo cáo tóm tắt và poster tham khảo các dự án KHKT tham gia cấp tỉnh của các đơn vị năm học 2022-2023.

1. VIDEO
2. BÁO CÁO TÓM TẮT
3. POSTER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here