Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ tại xã Liên Hà, xã X, thị trấn Y, huyện Z, tỉnh K

0
149

Bạn đọc có thể xem video, báo cáo tóm tắt và poster tham khảo các dự án KHKT tham gia cấp tỉnh của các đơn vị năm học 2022-2023.

1. VIDEO

2. BÁO CÁO TÓM TẮT

3. POSTER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here